СМ Консулта имплементира иновативна система за електронно обучение в НХА

 

СМ Консулта подписа договор с Национална художествена академия за „Доставка на специализирана софтуерна платформа” и „Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма на дистанционно обучение” по Проект BG051PO001-4.3.04.0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия”.

Системата за електронно обучение позволява лесно администриране на учебното съдържание и може да бъде използвана едновременно от над 2000 души! За обучението на студентите се използват мултимедийни материали като обучаващите се имат възможност да комуникират помежду си, да обменят знания и да правят общи курсови работи. Системата позволява следене на прогреса в процеса на обучение (онлайн тестове, изпити), като всеки студент получава обратна връзка (оценка) за представянето си.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Пожелаваме си успешно взаимно сътрудничество!