Публична, общинска и държавна администрация

СМ Консулта е разработила ИТ решения, насочени към автоматизиране и управление на дейности, изпълнявани от публична и общинска администрация.

В обхвата на тези дейности и част от тях са например:

1) Управление на процесите по организиране, възлагане и последващ контрол по изпълнение на поръчки,  възложени по реда на Закона за обществените поръчки, действащ в Р.България;

2) Управление на процедури, възникнали в изпълнение на Оперативни програми

  • информационната система намира своето приложение в публичната  и общинската администрация; при контрагенти управляващи процедури по ЗОП и Оперативни програми.

3) Управление на собствеността:

  • публична, частна и изключителна държавна собственост;
  • публична, частна и общинска собственост;

4) Подобряване на административното управление

Предлаганите решения, успешно са внедрени и функционират в редица държавни ведомства и общински дружества. Те са подходящи за използване както от големи структури, така и от общинските администрации в  цялата страна.

Разработените от СМ Консулта ИТ решения се актуализират постоянно и се разширява обхвата им, в зависимост от специфичните нужди на ползвателите и възникналите промени /допълнения, произтичащи от изискванията на нормативната уредба в страната.