Внедряване и локализация

Внедряване на софтуерни системи за цялостно управление на всички бизнес процеси

За да се постигнат максимални резултати в предвидените услуги по внедряване SM Consulta следва следните стъпки:

  • Анализ на бизнес процесите – събиране и анализиране на информация за организацията, за процесите и връзките между тях. Целта е да се постигне правилното идентифициране на нуждите на клиентите и тяхното изпълнение в системата.
  • Проектиране и изграждане на бизнес модел, прототип – създаване на работна софтуерна система с истински бизнес данни и прилагане на бизнес логика в софтуера.
  • Създаване и внедряване – процесът включва миграцията на данните в информационната система. SM Consulta има установена методология и инструменти за прехвърляне на съществуващи данни в централизирана база данни.
  • Обучение на ключови потребители – образование от ключовите потребителите за бизнес логиката и процесите в софтуерна система. На този етап, потребителите придобиват знания и умения благодарение на които максимизират ползата за организацията от работа със системата.
  • Тестване и оптимизация – системно тестване
  • Системна поддръжка – потребителите на системата получават една година поддръжка и възможност да се възползват от най-новите версии на софтуерните продукти.