Клиентите за нас


Менпауър България 

При навлизането си в България търсехме бизнес софтуер, който да отговаря на високите корпоративни стандарти на Manpower.

В Epicor iScala открихме решение, което едновременно ни позволява да интегрираме процесите си по финансова отчетност и контрол с корпоративната система, и ни помага да управляваме растежа на бизнеса.

Чрез Microsoft Dynamics CRM оптимизирахме отчетността и контрола в компанията, цялостният бизнес процес и сведохме до минимум дейностите по двойно въвеждане на данните.

                                                Георги Костадинов,
Финансов Мениджър


Средна Гора

Работата с управленска информационна система Epicor iScala ни дава възможност да обхванем изцяло и да структурираме производствените, логистичните и финансово-счетоводните процеси в компанията.

Благодарение на модулите за планиране и управление на производството и бар-код решение за отчитане на операциите с мобилни устройства се възползваме от всички предимства на Epicor iScala за интегрирано управление на ресурсите на предприятието.

Паулина Пандова,
Финансов Мениджър


АДМ България Трейдинг

Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи.

Системата ни позволява да управляваме широк спектър динамични параметри при работата със зърнени и маслодайни култури.

Силвия Йорданова,
Финансов мениджър


Синджента България

Глобалният концерн и лидер в агробизнеса Синджента основа през 2008 година своя дъщерна фирма в България.  Още от самото начало на опериране на фирмата, Epicor iScala е интегрирана с корпоративната ERP система за целите на планирането – с нея се управляват доставките, продажбите и финансово-счетоводните дейности.

Система Epicor iScala  е особено важна за осъществяване на основни наши дейности: търговските ни операции в страната, бързото обслужване на многобройните ни клиенти и ефективна комуникация с централния офис и чуждестранните ни партньори.

Допълнително създадените от СМ Консулта приложение за автоматизирана комуникация с търговските партньори и репортинг приложение, съобразено с корпоративните стандарти, ни спестяват значителни усилия и време.

Искрен Иванов,
Мениджър Планиране на доставките


Аграна България

В Аграна България използваме ЕRP система Epicor iScala от 2007 година.

Спряхме се на решение от световен лидер, което не само ни позволява да оптимизираме разходите и да подобрим контрола и отчетността, но и ни гарантира, че ще можем да експлоатираме системата успешно и в бъдеще.

Осъществената EDI интеграция значително оптимизира работния ни процес и подобри интензивните отношения с нашите клиенти.

Калин Стайков,
ИТ Експерт


Електростарт

Производственият процес в Електростарт се характеризира с висока динамика и специфика. Главна цел бе да се оптимизира използването на ресурсите, да се минимизира времето за пренастройка на машините с оглед максимизирането на ефективността. Нужно бе изготвянето на производственият график да се автоматизира на по-високо ниво.

Чрез Preactor APS се постигна оптимален баланс между времето за пренастройка и спазване на графика за производството. Сега, чрез Preactor, плановиците могат лесно да виждат настоящото натоварване на производството, да идентифицират закъснения при поръчки, като междувременно притежават възможност да следят и синхронизират доставките на суровините и да реагират адекватно при ad-hoc промени в доставките. Всичко това става в реално време.

Инвестицията в Preactor е успешна, защото помогна за реализирането на предварително заложените бизнес цели. Забелязват се доста допълнителни ползи, които добавят стойност за бизнеса и които спомагат за бърза възвръщаемост в кратък срок.

Дипл. Инженер Анатоли Димитров,
Главен Изпълнителен Директор,

член на Борда на Директорите


Дунав Прес

С реализирането на проекта в “Дунав Прес” АД се намали значително оперативното време и разходи в предприятието чрез поддържането на електронни записи за всички направени операции. Основни ползи от внедряването на Infor LN ERP са:

  • Подобряване на планирането, отчетността и контрола върху производствения процес в предприятието;
  • Оптимизиране и планиране на доставките и складовите запаси;
  • Планиране на капацитета и оптимизиране на натовареността на ресурсите;

Изпълнението на проекта се отличаваше с високо ниво на професионализъм, етичност и коректност между страните по проекта, което спомогна за реализиране на всички поставени задачи в планираните срокове.

Стефка Великова
Ръководител отдел Информационни и комуникационни технологии


Ваптех

Като резултат от успешния проект по внедряване на системата във Вапцаров АД се наблюдава значително намаляване на оперативното време и разходи, което се дължи на поддържането на електронни записи за всички направени операции и пълната автоматизация на процесите по анализ, управление и контрол в компанията.

инж. Веселин Иванов,
ERP Мениджър


Лесто Продукт

В Лесто Продукт бяха извършени консултантски услуги за адаптиране и внедряване на интегрираната система Infor ERP LN със следния функционален обхват:

  • Управление на продажбите
  • Управление на доставките – планиране, контрол и осигуряване на всички процеси свързани със закупуването на необходимите материали, възли и други активи
  • Управление на производството – планиране, контрол и отчет на поръчките за производство
  • Финанси и счетоводство – управление на финансовите потоци

В резултат на успешното внедряване сме изключително доволни от СМ Консулта и го препоръчваме като надежден партньор.

инж. Ивайло Гладнишки,
Управител


НХА – Проект Университетска система

Автоматизираната университетска информационна система спомага за подобряване на качеството на обучение  и за организиране и обобщаване на основните бази данни, засягащи всички процеси в НХА. Основните функции на системата са обособени в отделни модули, които имат за цел подобряване на дейността на Академията, чрез създаване на съвременна информационна среда за реализиране на управленските, учебните и административните процеси.

 

проф. Светослав Кокалов,
Ректор на Националната Художествена Академия


Община Враца

Разработената от СМ Консулта интегрирана информационна система ни служи за управление на проектите и обществените поръчки и подпомага дейностите на дирекции “Административно правни дейности” и “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”.

В системата съхраняваме цялата информация за реализация на проектите и проведените процедури. Всички дейности по регистриране, отчитане, анализ и контрол на обществени поръчки са автоматизирани.

Професионалната подготовка и високата степен на отговорност на специалистите от СМ Консулта ни дава основание да препоръчаме СМ Консулта като надежден и компетентен партньор в софтуерните проекти.

 

Инж. Красимира Георгиева,
зам.-кмет на Община Враца


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Системата за управление на държавната собственост  служи за поддържане на Eдинния Eлектронен Регистър чрез структурирана актуална информация за имотите – държавна собственост и на актовете за държавна собственост, издадени от съответните областни администрации и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Специфицирането на информационния поток допринася за стандартизиране и унифициране на практиките и критериите за обработка на актовете за държавна собственост и спомага дейностите по извършване на цялостен контрол върху процеса на обработка на актовете и структуриране на държавната собственост.

Тези данни се обобщават и анализират за нуждите на съответните държавни структури и заинтересовани лица.

 

Тодор Стоянов,
Директор Дирекция “Държавна Собственост”