SMART E-BILLING

SMart E-Billing e интегрирана софтуерна система предназначена за компании, занимаващи се с търговия на електроенергия. Обхватът на системата включва редица функционалности за управление на продажби, фактуриране, прогнозиране, договори и капацитети.

Основни предимства на системата:

 • уеб-базирана система, достъпваща се през стандартен уеб-браузър
 • не се изисква инсталиране на допълнителен софтуер на компютрите на потребителите
 • осигуряване на лесен за използване инструмент за изготвяне на прогнози
 • възможност за следене на небаланси и процент отклонение на прогнозите спрямо сетълментите
 • автоматично калкулиране на фактури, неплатени суми и лихви, съобразяване с индивидуалните изисквания на всеки клиент
 • възможност за извличане на различни справки с аналитична информация
 • възможност за специфични доработки спрямо изискванията на клиента

Обхват на системата:

 • Модул „Фактуриране“
 • Модул „Прогнозиране“
 • Модул „Администриране“

Основни функционалности на модулите на системата:

Модул „Фактуриране“Smart_E-billing_Invoicing

 • поддържане на досиета с информация за клиентите – основни данни за клиента, точки на измерване, договори и анекси, индивидуални настройки за фактуриране, сканирани документи и др.
 • импорт на данни за нови клиенти и точки на измерване на база на месечните потвърждения, получени от електроразпределителните дружества (ЕРП)
 • автоматизиране процеса на импортиране на файлове за потреблението и преноса на електроенергия, получени от ЕРП на месечна база
 • валидиране на данните за пълнота и коректност
 • автоматично калкулиране на фактури, неплатени суми и лихви, съобразяване с индивидуалните изисквания на всеки един клиент
 • печат на бланка на фактура и детайлна справка за всеки един клиент
 • автоматизиране изпращането на фактурите по e-mail на клиентите
 • генериране на xml файлове за изпращане към е-фактура
 • генериране на файлове за обмен на данни с други решения, използвани от дружеството
 • поддържане на информация за плащане по фактури и изчисляване на неплатени задължения по клиенти
 • възможност за извличане на различни справки като: справка за получени данни от ЕРП по клиенти и точки на измерване; справка за потребена електроенергия във фактури; справка за издадени фактури; справка за задължения по фактури; справка за клиенти без задължения; справка посредници; справка за сключени договори и анекси; справка митници; справка акциз.

Модул „Прогнозиране“

 • поддържане на исторически данни за отчетените количества потребена електроенергия по дни и часове
 • автоматизиране процеса по изготвяне на прогнози за количество електроенергия, което следва да бъде закупено по дни и часове – създаване на индивидуални и/или групови почасови прогнози за потреблението
 • възможност за следене на небаланси и процент отклонение на прогнозите спрямо сетълментите
 • автоматично изчисляване на небаланс
 • графично представяне на информацията

Smart_E-Billing_Prognozirane_2Модул „Администриране“

 • въвеждане и актуализиране на номенклатурни данни
 • въвеждане и редакция на основни настройки – минимална дължина на паролата, e-mail адрес за изпращане на фактурите и др.
 • задаване на групи потребители и позволени действия
 • създаване на нови потребители и дефиниране на права за достъп

Smart_E-Billing_Administrirane