EMI

EMI е първият в България уеб базиран софтуер, който оптимизира работата на проектанти и архитекти. С помощта на EMI можете да прослевявате проектите си от началната фаза до последния етап на осъществяване.

Преди уеб базирания софтуер EMI, архитектите разчитаха на множество програми, за да проследяват своите проекти. С развитието на технологиите и архитектурната индустрия архитектурният софтуер промени начина, по който архитектите планират, организират и управляват проектите си. EMI унифицира информацията и проследява отчитането на задачите от изпълните и под изпълнители.

Проектите могат да се изпълняват безпроблемно само когато всички членове на екипа разбират задачите си. EMI осигурява достъп до текущите планове, фактури, документи, договори, фактури, срещи и контакти. Изпълнителите могат последователно да изпълняват своите цели на проекта чрез пряка комуникация със своите клиенти. EMI проследява отчитането на служителите и проследява паричните потоци.

Екипът на проекта може да изпълнява планирани задачи с помощта на EMI и да създава отчети натискане на един бутон. Това означава, че получавате цялата информация, от която се нуждаете, в един уеб браузър и винаги имате пълен преглед на ресурсите, разходите и приходите. EMI работи в реално време.

Project_EditTimeline

EMI предоставя на изпълнителите цялостна платформа за управление на проекти при съвместна работа и повишава ефективността на проекта. Можете да управлявате задачи, да проследявате клиентски досиета, да генерирате статистически данни и документация или просто да извършвате проверки за сигурност.

Чрез влизане в EMI, изпълнителите могат да получат ценна представа за напредъка на проекта си, да разберат финансовото въздействие на промените и да идентифицират пречките. Това помага да се премахнат скъпите мащабни промени. Подробната статистика предоставя информация за отворени и изпълнени задачи за всички ваши подизпълнители.

EMI_Dashboard

Основни модули в системата:

  • Клиенти
  • Оферти
  • Проекти
  • Договори и плащания
  • Изпълнители
  • Авторски надзор
  • Обучение

 

Loga_OPIC_for_SMC_websiteСистемата е разработена по проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“.