Е-Администрация

Електронните административни услуги на СМ Консулта включват софтуерни системи за:

 • подобряване на административното управление
 • управление на собствеността
 • управление на обществените поръчки
 • профил на купувача

Софтуерна система за подобряване на административното управление

automatic systemsСъвременните  администрации  и свързаните с тях бизнес процеси  срещат  редица  предизвикателства, решаването на които е важен фактор за ефективното функциониране на всяка една институция.

Посредством процеси по модернизация на институциите и въвеждане и използване на новите технологии, се постига все по-ефективна вътрешно-институционална комуникация  между различни отдели, дирекции и структури;

Засилена е необходимоста от сътрудничество и съвместна работа по проекти на служители от различни отдели, дирекции и структури;

Софтуерната система за подобряване на административните бизнес  процеси и свързаните с тях документи е подходяща за малки, средни и големи организации от публичния, общинския и частния сектор.

Системата автоматизира и улеснява максимално дейностите по управление на бизнес процесите и работата с документи, в съответствие с конкретните  нужди на организациите:

Предимства на системата :

 

Информационната система осигурява ефективно управление на бизнес процесите, пълна проследимост, качествен обмен на информация, прозрачност и публичност.  Системата обхваща пълния бизнес цикъл и същевременно управлява и свързаните с него резултати. Осъществява се навременна обратна връзка с  инициатора на процеса и свързаните с него лица.

Основни функции  на системата:

 • Администриране на бизнес процеса и свързания с него документооборот.
 • Гъвкавото и навременно следене на нормативно определените срокове  по поставени задачи  и тяхното изпълнение, свързани с отделните преписки.
 • Контрол на въвеждането и изпълнението на задачите
 • Автоматизиран процес на структуриране на сигнатурата, даващ възможност за пълно администриране на процеса.
 • Автоматизиране на  всички дейности по съхраняването, търсенето, извличането и следенето на преписките.

Цялостната оптимизация на процеса на движение и обработка на документопотока с помощта  на вградени в системата функции, позволяващи изготвянате на различни справки, в зависимост от конкретната  необходимост.

Софтуерна система за управление на собствеността

 • публична, частна и изключителна държавна собственост,
 • общинска собственост

Предимствата от използването на информационната система за управление на собствеността 

Информационната система подпомага потребителите, които изпълняват специфични задачи по управление на собствеността, чрез автоматизиране на процеса и съпътстващите му дейности.

Потребителите на информационната система  автоматизират и унифицират максимално всички дейности чрез електронни средства за обобщаване и анализиране на информацията за нуждите на съответните държавни структури и заинтересовани лица.

Основни функции  на информационната система за управление на собствеността

 • Информационната система позволява регистриране и обработване на пълната информацията за имоти, независимо от техния вид, в единна база за поддържане на регистър на актовете за държавна собственост, издадени от съответните компетентни държавни органи.
 • Системата поддържа структурирана актуална информация за имотите
 • Системата е изградена и се поддържа в съответствие с действащото законодателство и нормативни изисквания.
 • Системата обхваща регламентираните в законодателството компетенции на публичната администрация по отношение на имотите, държавна и общинска собственост
 • Предоставяне на пълна и точна информация за държавните имоти и свързаните с тях актове
 • Обобщаване на данни от регистрите с цел анализ
 • Гъвкави средства за справки и отчети
 • Има възможност за разработка на допълнителни функционалности в съответствие със спецификата на ползвателите.

 

Управление на обществени поръчки

Софтуерът автомизира и оптимизира цялостния процес на управление на обществените поръчки при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

Той  обхваща процеса на подготовка и възлагане на обществени поръчки, както и последващите дейности по управление на договори, отчетност и проследимост на изпълнението в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки. За всяка една обществена поръчка се съхранява и поддържа детайлна информация за планираните поръчки през съответната календарна година, проведените процедури по възлагане и избор на изпълнители, сключените договори, отчетни данни за изпълнението и направените плащания по договори.

Предимства на софтуерния продукт:

 • Централизирано съхранение на цялата информацията за проведените процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • Регистриране, отчитане и анализиране на дейностите, свързани с провеждането на обществени поръчки;
 • Осигуряване на средства за извършване на контрол върху провеждането на всяка една от процедурите и процеса на избор на изпълнител на обществената поръчка;
 • Лесно и бързо получаване на аналитично структурирана информация за проведените обществени поръчки;
 • Стандартизиране процеса на въвеждане на информацията за проведените обществени поръчки;
 • Подобряване на сътрудничеството между отделните отговорни звена, участващи в процеса на провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 • Улесняване на изпълнението на дейностите по възлагане на обществени поръчки и следене на срокове по процедурите;
 • Автоматично следене на сроковете за връщане на гаранции за участие;
 • Автоматично следене на сроковете за подаване на информация към АОП (информация за сключен договор, информация за изпълнен договор).

 

Профил на купувача

 

Платформата дава възможност на Възложителите на обществени поръчки да публикуват и поддържат изисканата по закона информация като част от електронната си страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

 

Информацията се въвежда в информационната система за управление на обществени поръчки и договори и се публикува автоматично в Профила на купувача на Възложителя като всяка една конкретна обществена поръчка се обособява в самостоятелен подраздел, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването.

Информацията, която се поддържа в Профила на купувача е съгласно изискванията чл. 22б от Закона за обществените поръчки.